A person carrying a lot of suitcases with the labels "trauma", "failure", "wrongs" and "anxiety" on them. A literal interpretation of the term 'emotional baggage'.

Giải phóng các “gánh nặng cảm xúc” & những áp lực đi kèm với chúng 

Bạn có thể giải phóng những cảm xúc vướng bận trong lòng bằng cách nhận ra và kết nối với chúng. Ta cũng có thể sử dụng các thực hành để giúp vượt qua những chấn thương này.

Giải phóng các “gánh nặng cảm xúc” & những áp lực đi kèm với chúng  Read More »