Musicophilia (Oliver Sacks)

Cuốn sách hay về mối liên quan mầu nhiệm giữa âm nhạc và não bộ, được viết bởi nhà thần kinh học nghệ sĩ nhất trong lịch sử tâm lý […]

Musicophilia (Oliver Sacks) Read More »